تبلیغات
دروس مرمت و معماری - نمره میان ترم کارگاه مرمت. گروه کارشناسی ارشد آزاد یزد

درود
نمرات میان ترم کارگاه مرمت در ادامه ارائه شده


به علت ایراد داشتن یک سوال در یک گروه، و دو سوال در گروهی دیگر، نمره ی این سوالات برای همه مثبت در نظر گرفته شده.


نمرات از 20 می باشد...
سامان کارگر
سامان کارگر
*** ردیف 15، شماره دانشجویی 0108 می باشد******* بدیهی است کسانی که در این دو نوبت امتحان شرکت نکرده اند، نمره ی میان ترم را نخواهند داشت.


هدایت به بالای